ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společnosti Flexibau, s.r.o., IČO: 284 33 866, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 141188, (dále jako „Flexibau“) v souvislosti s používáním webové stránky http://www.packwall.cz/.

⦁ Základní pojmy
⦁ V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

„Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor).

„Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.

„Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení atd.).

„Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

„Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

„Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.

„Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

„Webovou stránkou“ webová stránka http://www.packwall.cz/.

⦁ Účely a právní základ zpracování osobních údajů

⦁ Vaše osobní údaje zpracovává společnost Flexibau jako samostatný Správce pro následující účely a na následujících právních základech:

⦁ pro účely plnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Flexibau při nákupu zboží nebo zaslání vzorku, na základě právního titulu plnění smlouvy;
⦁ pro účely vyřízení Vašeho požadavku v souvislosti s Webovými stránkami, produkty nebo službami společnosti Flexibau a/nebo v souvislosti s Vaším nákupem (např. reklamace zakoupeného zboží, informace k objednávce apod.) vzneseného prostřednictvím online dotazníku „Napište nám“ a/nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mailem, telefonicky, poštou apod.), a to na základě právního titulu plnění smlouvy;
⦁ pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (např. účetnictví, daně, prokázání souhlasu apod.) a
⦁ pro účely vymáhání nebo obhajoby právních nároků společnosti Flexibau na základě oprávněného zájmu společnosti Flexibau na ochraně jejich práv;
⦁ pro účely, ke kterým jste společnosti Flexibau udělili dobrovolný souhlas a na základě tohoto souhlasu (pokud takový souhlas udělíte).

⦁ V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření smlouvy o koupi zboží je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

⦁ V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu uděleného společnosti Flexibau je poskytnutí souhlasu zcela dobrovolné a Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely uvedené v souhlasu. Souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace na e-mailovou adresu [*] nebo proklikem na odkaz uvedený v souhlasu. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Vás.

⦁ Souhlas se zpracováním cookies a dalších síťových identifikátorů můžete udělit prostřednictvím rozhraní tzv. CMP lišty (consent management platform). Tento souhlas je udělován pro ukládání a zpracování cookies v souvislosti s užíváním Webové stránky. Více informací o zpracování cookies naleznete v Informaci o cookies.

⦁ Vaše osobní údaje budou zpracovávány také pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, a to pro účely prokázání uděleného souhlasu.

⦁ Kontaktní údaje Společnosti
⦁ V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů se na společnost Flexibau můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
email: [info@flexibau.cz]
telefonní kontakt: [+420 777 979 743]
kontaktní adresa: Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 – Nové Město

⦁ Kategorie osobních údajů
⦁ Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává společnost Flexibau zejména následující údaje:
⦁ identifikační údaje (jméno, příjmení);
⦁ kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa);
⦁ údaje získané na základě nebo v souvislosti s nákupem zboží (nakoupené zboží, údaje o platbě apod.);
⦁ údaje získané v souvislosti s řešením požadavku subjektu údajů v souvislosti s produkty nebo službami společnosti Flexibau anebo nákupem produktů a služeb u společnosti Flexibau;
⦁ údaje, které uvedete při využívání online formuláře „Napište nám“ anebo při kontaktu se společností Flexibau (např. telefonicky, e-mailem);
⦁ další údaje získané v souvislosti s užíváním Webových stránek.

⦁ Doba zpracování
5.1 Vaše údaje budou zpracovávány:
⦁ pro účely plnění práv a povinností ze smlouvy po dobu 2 (dvou) let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou;
⦁ pro účely vyřízení Vašeho požadavku v souvislosti s Webovými stránkami, produkty nebo službami společnosti Flexibau a/nebo v souvislosti s Vaším nákupem (např. reklamace zakoupeného zboží, informace k objednávce apod.) po dobu [*], vždy však nejméně po dobu 2 (dvou) let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti s Vaším požadavkem;
⦁ pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který společnosti Flexibau povinnost ukládá;
⦁ pro účely obhajoby právních nároků společnosti Flexibau nejméně po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;
⦁ pro účely na základě dobrovolného souhlasu po dobu, na kterou byl souhlas udělen; vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.2 V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán (odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu). Pokud udělíte souhlas se zpracováním pro více účelů a odvoláte souhlas pouze pro jeden z těchto účelů, budou Vaše údaje i nadále zpracovávány pro účely, pro které jste souhlas neodvolali.

⦁ Zdroj údajů
6.1 Osobní údaje získává společnost Flexibau od Vás, např. při učinění objednávky, při kontaktování společnosti prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a/nebo při jejich uvedení v příslušném formuláři na Webové stránce (např. formulář „Napište nám“). Dále pak může společnost Flexibau získat osobní údaje jiným způsobem v souvislosti se zpracováním Vámi poskytnutých údajů (např. zpracování cookies apod.).

⦁ Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
⦁ Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti Flexibau (dopravce, poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb, poskytovatele služeb call centra nebo realizace marketingových průzkumů apod.), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další.

⦁ Práva subjektů údajů
1) Společnost Flexibau zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost Flexibau dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost Flexibau přijala veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

1) Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat:
⦁ totožnost a konkrétní údaje správce,
⦁ sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
⦁ přístup k osobním údajům,
⦁ opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
⦁ ukončení zpracování osobních údajů.

1) Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

1) V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou společností Flexibau zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat společnost Flexibau.

1) V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na společnost Flexibau prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3.

⦁ Ochrana osobních údajů
⦁ Společnosti Flexibau záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.